11/2002: Extreme Thanksgiving Tournament, House w/ Christmas lights.

KODAK
DCP_3424
KODAK
DCP_3425
KODAK
DCP_3426
KODAK
DCP_3427
KODAK
DCP_3428
KODAK
DCP_3465
KODAK
DCP_3466
KODAK
DCP_3467
KODAK
DCP_3468
KODAK
DCP_3469
KODAK
DCP_3470
KODAK
DCP_3471
KODAK
DCP_3472
KODAK
DCP_3473
KODAK
DCP_3474
KODAK
DCP_3475
KODAK
DCP_3476
KODAK
DCP_3477
KODAK
DCP_3478
KODAK
DCP_3479
KODAK
DCP_3480
KODAK
DCP_3481